e-Fit體適能訓練計劃

2020-03-09

由於疫情導致停課關係,本校與SportiHealth合作,鼓勵同學在E-FIT平台上觀看「7分鐘運動訓練」影片,在家中作恆常體適能運動,讓同學保持身心健康,加強抵抗力,停課不停運動。此影片用作介紹E-FIT網站的操作和運動的方法,詳情如下:

E-FIT平台網址:https://7minute.sportihealth.com/

【登入帳號及密碼已透過學校apps通知家長】

運動處方:1)每個動作做30秒,休息10秒
                 2)連續做7分鐘為之一次
                 3)每日可做1-2次,每次之間最少休息10分鐘
                 4)謹記補充足夠水份,如遇身體不適,請立即停止,稍作休息

連結:e-Fit體適能訓練計劃教學片